Projekty

Tento projekt: 

Inovácia výroby plnených profilov 

je spolufinancovaný Európskym  fondom regionálneho rozvoja 

Hlavným cieľom projektu je rast inovačných a výskumno-vývojových kapacít obstaraním nových inovatívnych technológií a založením novej prevádzkarne spoločnosti ESKADA, s.r.o., prostredníctvom Aktivity:

Ostatné inovačné opatrenia, výsledkom ktorej bude inovácia produktu spoločnosti. 

Prijímateľ: ESKADA, s.r.o.
Kód ITMS2014+: 313012C478
www.eskada.sk